Pokazy lotnicze

25 albumy


Air show, Fly fest, Pikniki lotnicze i inne

NATO Days 2021

NATO Days 2021

Antidotum Airshow 2021

Antidotum Airshow 2021

Fly Fest 2021

Fly Fest 2021

Antidotum Airshow 2020

Antidotum Airshow 2020

Slovak International Air Fest 2019 (SIAF)

Slovak International Air Fest 2019 (SIAF)

NATO Days 2016

NATO Days 2016